OPPSTART AV PLANARBEID


(LØ27) GANGARÅSEN BOLIGFELT

(PlanID 1866202404 i Hadsel kommune)

Privat forslag til detaljregulering


Plankonsulent Unicotec ved Monica Schultz gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan for boligfelt på Sandnes i Hadsel kommune.


Forslagsstiller er AMB Eiendom AS. Planen omfatter et areal på cirka 54 dekar på gnr 76 bnr 227,228,229 m.fl., og får adkomst fra kommunal veg Aspåsen og ev. Gangaråsen.


Oppstartmøte ble avholdt 18.04.2024. Plankonsulent og Hadsel kommune har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven. Planinitiativ, referat fra oppstartmøte mv. er tilgjengelig på www.unicotec.no menyvalg «Kunngjøringer».


Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill sendes til post@unicotec.no eller Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 10. juni 2024Risøyhamn, 02.05.2024


***UTLØPTE VARSLINGER ***

OPPSTART AV PLANARBEID


Detaljregulering Nordbakken Cabins, Åbruveien. Gnr 22 bnr 3

(PlanID 1871202304 i Andøy kommune)

Privat forslag til detaljreguleringPlankonsulent Unicotec ved Monica Schultz gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan for gårdsturismeanlegg i Åbruveien 41 i Andøy kommune.


Forslagsstiller er Nordbakken Cabins AS. Oppstartmøte ble avholdt 31.05.2023. Planen omfatter et areal på 10 dekar på gnr 22 bnr 3, med adkomst fra Åbruveien. Plankonsulent og Andøy kommune har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Det er vurdert alternativ lokalisering av planområdet (vedlegges varsel) Det vil bli utarbeidet ROS-analyse og utredning av enkelttema som blir ekstra berørt av planforslaget;

  • Naturmangfold (fugleliv)
  • Friluftsliv
  • Miljømål, klimagassutslipp
  • Jordressurser
  • Vannmiljø
  • Landskap sett sammen med arkitektonisk og estetisk utforming
  • Klimaendringer, herunder overvannshåndtering, havstigningsnivå og stormflo


Planinitiativ, referat fra oppstartmøte mv. er tilgjengelig på www.unicotec.no


Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill sendes til post@unicotec.no eller Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 29. oktober 2023Risøyhamn, 22.09.2023


OPPSTART AV PLANARBEID


Detaljregulering Nygårdsplatået, felt DB8 i Sentrumsplan Finnsnes

(PlanID 5421202302 i Senja kommune)

Privat forslag til detaljreguleringPlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan for felt DB8, Nygårdsplatået i Senja kommune. Forslagsstiller er Consept Eiendom AS.


Om planen

Planinitiativ ble behandlet i planutvalg 02.03.2023 (sak 34/2023) med vedtak om at privat detaljreguleringsprosess kan startes opp. Planområdet på 5,9 daa omfatter GBnr 44/1181 og del av GBnr 44/1052, og inngår i Sentrumsplan Finnsnes.

 

Detaljreguleringen vil legge til rette for etablering av boligblokkbebyggelse på 44/1052 og grønnstruktur på 44/1181. Plankonsulenten og planmyndighet Senja kommune har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven og KU-forskriften.

 

Som en del av planarbeidet vil det gjøres en nærmere vurdering av estetiske og landskapsmessige konsekvenser, utsikt fra etablert bebyggelse og lys/skygge-forhold. Dette legges til grunn for best mulig utforming og plassering i plan og høyde av tiltaket.

 

Det kan være aktuelt å inngå en utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur i henhold til pbl kap. 17. Utarbeidelse og forhandling av avtale vil da løpe parallelt med planprosessen.

 

Planinitiativ, saksprotokoller og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på www.unicotec.no og på kommunens hjemmesider www.senja.kommune.noMedvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 14. august 2023


Risøyhamn, 21.06.2023


OPPSTART AV PLANARBEID


Detaljregulering Risøyhamn sjøhus og Hamnholman boligfelt

(PlanID 1871202301 i Andøy kommune)

Privat forslag til detaljreguleringPlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan i Risøyhamn i Andøy kommune. Forslagsstiller er Byggmester Karl Behrens AS.


Om planen

Det er behov for endring av gjeldende detaljplan for sjøhussenteret og for nye boliger i Risøyhamn. Det ble derfor sendt planinitiativ til Andøy kommune den 23.11.2022. Oppstartmøte ble avholdt 26.01.2023. Planen omfatter et areal på 26 dekar, og legger til rette for fortsatt drift og utvikling av sjøhussenteret samt utvikling av boligområde. Detaljregulering vil i det vesentlige samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og Andøy kommune har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Planinitiativ, referat fra oppstartmøte mv. kan lastes ned ved å klikke på tilhørende menyknapp i denne artikkelen.


Informasjonsmøte

Vi inviterer alle interesserte til informasjonsmøte fredag 10. 03.2023 kl 18.00 på Risøyhamn Sjøhus i Withs vei 69!


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 31.03.2023


Risøyhamn, 23.02.2023


OPPSTART AV PLANARBEID og

PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN


Detaljregulering industri og dypvannskai Drag - Revskjæret

(PlanID 1875202203 i Hamarøy kommune)

Privat forslag til detaljreguleringPlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan på Drag i Hamarøy kommune.


Om planen

Formålet med reguleringen er å sikre videre drift ved å utvide TQC’s industri- og lagerområde, samt utvikle containerhavnen og tilrettelegge for frakt over sjø i stedet for over land ved å etablere en dypvannskai. Planen innebærer omgjøring av LNFR-område til næringsområde og inneholder både store bygninger som inneholder produksjonsaktiviteter knyttet til utnyttelse / foredling av mineralske ressurser, og nyetablering av havn med mulighet for anløp med store skip.


Planens størrelse og innhold medfører krav om konsekvensutredning i tråd med kap. 4 i plan- og bygningsloven og KU-forskriften. Program for planarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet, planinitiativ, referat fra oppstartmøte mv. kan lastes ned ved å klikke på tilhørende menyknapp i denne artikkelen.


Informasjonsmøte

Vi inviterer alle interesserte til informasjonsmøte onsdag 14.09.2022 kl 18.30 på Drag/Helland samfunnshus!


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 17.10.2022


Diededibme:
Dárkkelishiebadibme álggem priváhta oajvvadussaj Ájluovtan ja oajvvadus pládnaprográmmaj almulasj guláskuddamij.

Dárkkelishiebadibme industriddjaj ja tjiegŋalis kádjaj Ájluovtan-Revskjæret (PlanID  1875202203)

Pládna- ja tsiekkaduslága §12-3, 12-8 og 12-9 le pládnakonsulænnta Unicotec, Monica Schultz:a baktu diededam álggi priváhta dárkkelishiebadimbargujn aktisattjat The Quartz Corp AS gut la oajvvadusáv buktám.

Ulmme hiebadimijn le TQC:a industriddja- ja vuorkkásajev stuoredittjat vaj sihkarasstet vijddábut dåjmav. Duodden containerhámnav -ja tjiegŋalis kájav dahkat vaj várojt båhti merra baktu.

Pládna merkaj udnásj LNFR-guovlov rievddat æládusguovlluj. Dát merkaj stuoráp tsiekkadusájt båhti minerálajda ja ietjá dåjmajda ma TQC dárbaha, ja merkaj aj TQC galggá hámnav dahkat vaj stuoráp háksa/vanntsa máhtti goarrit.

Pládna stuorrudahka ja sisadno gájbbedi vájkkudusguoradallamav pládna- ja tsiekkaduslága 4.kap - ja VG-njuolgadustjállaga milta.

Pládnabargo prográmma biejaduvvá almulasj guláskuddamij, ja prográmav dánna gávna:
https://unicotec.no/kunngjoringer.html

Bivddip gájk berustiddje diehtotjåhkanibmáj gasskaváhko 14.09.2022 kl 18.30 Ájluovta/Ájlatte sebrudakguovdátjin!


Jus dujna li árvvalusá jali gatjálvisá pládnabargo hárráj, válde aktijvuodav mijájn:

post@unicotec.no jali Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn åvddål 17.10.2022. Máhtá aj buktet gatjálvisájt pládnakonsulænntaj telefåvnå baktu 456 30 200.


Lågå ássjev dánna: https://unicotec.no/kunngjoringer.html


Risøyhamn, 05.09.2021


OPPSTART AV PLANARBEID


BLEIK - golf, idrett, camping, næring

Privat forslag til detaljreguleringPlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan på Bleik i Andøy kommune.


Om planen

Forslagsstiller er Sportsklubben Høken. Gjeldende kommuneplan stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Andøy kommune den 22.04.2022. Oppstartmøte ble avholdt 30.05.2022. Planen omfatter et areal på 354 dekar, og legger til rette for fortsatt drift og utvikling av golfbane, idrettsanlegg, campingplass og næringsarealer som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Detaljregulering vil i det vesentlige samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og Andøy kommune har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Planinitiativ, referat fra oppstartmøte mv. er tilgjengelig på www.unicotec.no


Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte mandag 1. august 2022 kl 18.00  på Bleik samfunnshus.

Alle interesserte er hjertelig velkommen, ingen påmelding.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 28. august 2022


Risøyhamn, 14.07.2021


OPPSTART AV PLANARBEID


SILSAND SØR 2 i Senja kommune

Privat forslag til detaljregulering for boligområdePlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven (pbl) melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan på Silsand i Senja kommune.


Om planen

Forslagsstiller er Consept Eiendom AS. Planinititativ ble behandlet i planutvalg 31.03.2022 (sak 34/2022) med vedtak om utvidelse av planområde. Revidert planinitiativ ble behandlet 28.04.2022 (sak 59/2022) med vedtak om at privat planprosess kan startes opp jf pbl §12-8.

Oppstartmøte ble avholdt 13.05.2022. Planområdet på 142 daa omfatter et ubebygd område (74 daa) og et ferdig utbygd boligfelt (68 daa). Detaljreguleringen vil erstatte gjeldende reguleringsplaner 24, 217, E217, 217-1 og 326, som har tilsvarende formål, men behov for rydding og oppgradering.


Plankonsulenten og planmyndighet Senja kommune har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven og KU-forskriften.


Det er aktuelt å inngå en utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur i henhold til pbl kap. 17. Utarbeidelse og forhandling av avtale løper parallelt med planprosessen.

Planinitiativ, saksprotokoller og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på www.unicotec.no og på kommunens hjemmesider www.senja.kommune.no


Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte mandag 20. juni 2022 kl 18.00 i Strandveien 118, Finnsnes


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 4. juli 2022


Risøyhamn, 30.05.2021


OPPSTART AV PLANARBEID


JONATHANBRYGGA GBnr. 62/77 i Hadsel kommune

Privat forslag til detaljregulering for næringsområde m.m.Plankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan for Hadselfjordveien 16 i Hadsel kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er GBnr. 62/77, 62/1/25, 103/3


Om planen

Planens hensikt er primært å tilrettelegge for forslagsstiller Meir enn hjerne AS’ næringsvirksomhet, som er pasientbehandling og kompetanseutvikling innenfor alderspsykiatri og demensomsorg. Planområdets areal på 7 dekar omfatter også deres private bolig med tilhørende utearealer, kai og flytebrygge. Detaljregulering samsvarer ikke med overordnet plan, planspørsmålet ble derfor behandlet i Formannskapet sak 126/21 med positivt vedtak. Oppstartmøte ble avholdt 22.02.2022.  Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Planinitiativ og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på www.unicotec.no og på kommunens hjemmeside www.hadsel.kommune.no under menyvalgene SELVBETJENING og HØRINGER OG KUNNGJØRINGER.


Informasjonsmøte

Interesserte kan møte opp i Hadselfjordveien 16 for informasjon og omvisning 16. mars kl 18.00Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 31. mars 2022


Risøyhamn, 1.3.2021


OPPSTART AV PLANARBEID


PUNDSLETT BASE AKVAKULTUR

Privat forslag til detaljregulering for næringsområde m.m.Plankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan på Pundslett i Vågan kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er gnr/bnr 32/11, 32/12, 32/17, 69/17


Om planen

Forslagsstiller er Nordlaks Oppdrett AS. Gjeldende kommuneplan stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Vågan kommune den 9.11.2021. Oppstartmøte ble avholdt 17.11.2021. Planen omfatter et areal på 75 dekar, og legger til rette for fortsatt drift og utvikling av næringsområde med tilhørende småbåthavn, og detaljering av boligområde som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Detaljregulering vil samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.

Planinitiativ og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på www.unicotec.no og på kommunens hjemmesider www.vagan.kommune.no


Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte i Nordlaks’ kantine i Pundslettveien 203, mandag 13.12.2021 kl. 18.00.Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 3. januar 2022


Risøyhamn, 1.12.2021


OPPSTART AV PLANARBEID - innspillsfrist er utløpt


STAVE STRAND

Privat forslag til detaljregulering for mikrohus - gårdsrestaurant - markedshagePlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til reguleringsplan for "Stave Strand" i Andøy kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er: gnr 36 bnr 7 og 36 og gnr 64 bnr 2.


Om planen

Forslagsstiller er Robert Svendsen. Det ble sendt inn planinitiativ til Andøy kommune den 12.08.2021. Oppstartmøte ble avholdt 30.08.2021. Planområdet omfatter et areal på cirka 30 dekar.  Detaljregulering samsvarer delvis med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har likevel vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven. Se nærmere informasjon i referat fra oppstartmøte.


Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte på Stave samfunnshus 12.10.2021 kl 19.00
Påmelding til post@unicotec.no senest 11.10.2021.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 25.10.2021


Risøyhamn, 20.09.2021


OPPSTART AV PLANARBEID - innspillsfrist er utløpt


RISØYHAMN NÆRINGSPARK

Privat forslag til detaljregulering for næringsområde N19Plankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til reguleringsplan for Risøyhamn næringspark i Andøy kommune. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er: gnr 9 bnr 1, 71, 102, 112 og 208.


Om planen

Forslagsstiller er JHL Norge AS. Gjeldende kommuneplan PID 201301 stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Andøy kommune den 26.06.2020. Oppstartmøte ble avholdt 07.07.2020. Planområdet omfatter et areal på cirka 12 dekar.  Detaljregulering vil i det vesentligste samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 01.10.2021


Risøyhamn, 20.08.2021


Dokumenter lagt til 23.09.2021: Infomøte referat og PP-presentasjon


OPPSTART AV PLANARBEID - innspillsfrist er utløpt


PLANID BØ41 - DEL AV BØRØYA INDUSTRIOMRÅDE

Privat forslag til detaljregulering for del av BØ24 – Børøya industriområdePlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til reguleringsplan for del av BØ24 på Børøya. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er: gnr 64 bnr 1, 83, 250, 251, 254, 297, 299, 321, 335, 371, 384, 388, 415, 416, 417, 419, 420


Om planen
Forslagsstiller er Nordlaks Eiendom AS. Gjeldende områdeplan PID BØ24 stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Hadsel kommune den 26.03.2021. Oppstartmøte ble avholdt 12.04.2021. Planområdet omfatter et areal på 209,4 dekar.  Detaljregulering vil i det vesentligste samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Dokumenter er også tilgjengelig på kommunens hjemmesider www.hadsel.kommune.no under menyvalgene SELVBETJENING og HØRINGER OG KUNNGJØRINGER.


Informasjonsmøte

Forslagsstiller Nordlaks Eiendom AS vil invitere til informasjonsmøte på Hurtigrutens hus tirsdag 18. mai kl. 18.00. Påmelding til kurt.johnsen@nordlaks.no. Ved stor interesse vurderes digital overføring.

OBS! Påmelding og registrering er påkrevd av smittevernhensyn.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 02.06.2021


Risøyhamn, 30.04.2021