OPPSTART AV PLANARBEID


PLANID BØ41 - DEL AV BØRØYA INDUSTRIOMRÅDE

Privat forslag til detaljregulering for del av BØ24 – Børøya industriområdePlankonsulent Unicotec gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til reguleringsplan for del av BØ24 på Børøya. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er: gnr 64 bnr 1, 83, 250, 251, 254, 297, 299, 321, 335, 371, 384, 388, 415, 416, 417, 419, 420


Om planen
Forslagsstiller er Nordlaks Eiendom AS. Gjeldende områdeplan PID BØ24 stiller krav om detaljregulering, og det ble derfor sendt inn planinitiativ til Hadsel kommune den 26.03.2021. Oppstartmøte ble avholdt 12.04.2021. Planområdet omfatter et areal på 209,4 dekar.  Detaljregulering vil i det vesentligste samsvare med overordnet plan. Plankonsulent og kommunen har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Dokumenter er også tilgjengelig på kommunens hjemmesider www.hadsel.kommune.no under menyvalgene SELVBETJENING og HØRINGER OG KUNNGJØRINGER.


Informasjonsmøte

Forslagsstiller Nordlaks Eiendom AS vil invitere til informasjonsmøte på Hurtigrutens hus tirsdag 18. mai kl. 18.00. Påmelding til kurt.johnsen@nordlaks.no. Ved stor interesse vurderes digital overføring.

OBS! Påmelding og registrering er påkrevd av smittevernhensyn.


Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200.


Frist for innspill er satt til 02.06.2021


Risøyhamn, 30.04.2021